Andmekaitse tingimused

Käesolevad andmekaitse tingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta Plasto AS endiste, praeguste ja tulevaste Klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad Kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Plasto tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. 

1. MÕISTED

1.1. Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes soovib kaupu osta või kes on kaupade ostu sooritanud.
1.2. Kliendi isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmed on nt kliendiandmed nagu nimi, sugu, vanus, isikukood, e-posti aadress, elukohaandmed, pangandusandmed.
1.3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav igasugune toiming sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine jne.
1.4. Vastutav töötleja – Plasto AS, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing, registrikood 10097360, asukoht Peterburi tee 92d Tallinn Harjumaa 11415 , e-posti aadress info@plasto.ee ja telefoninumber
6221500.
1.5. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid isikuandmete töötleja nimel.

2. Töötlemise põhimõtted

Vastutav töötleja peab Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.
2.1. Töötlemine on seaduslik, õiglane ja Kliendile läbipaistev („seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus“).
2.2. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus („eesmärgi piirang“)
2.3. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt („võimalikult väheste andmete kogumine“);
2.4. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata („õigsus“).
2.5. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Klienti tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse („säilitamise piirang“)
2.6. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid („usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus“).

3. Töötlemise eesmärgid

Plasto töötleb Kliendi isikuandmeid kas lepingu täitmiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Plasto töötleb isikuandmeid, mis on Kliendi poolt antud vabatahtlikult. Isikuandmed võivad sisaldada: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber , sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), e-posti aadress, kauba eest tasumisel kasutatud makseviis ja ostetud kaubad. 
Plasto töötleb Kliendi isikuandmeid:
3.1. Kliendiga Müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks; 
3.1.1. Kliendi poolt tarbijakrediidi taotlemiseks. Plasto töötleb Kliendi poolt esitatud järelmaksu taotluse krediidiandjale edastamiseks ning samuti ka ise Kliendi registreerimiseks Kliendi esitatud isikuandmed (nt nimi, isikukood, e-post ja/või telefoninumber ning aadress).
3.2. Plasto Müügiesindustes Kauba kindlustamiseks sertifikaatide väljastamiseks.
3.3. Võimaldamaks Kliendil kasutada Plasto e-poodi.

4. Säilitamise põhimõtted

Plasto säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. 
4.1. Juhul kui Plasto soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Plasto isikuandmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav. 
4.2. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitab Plasto kuni Kliendi poolt esitatud andmete kustutamise taotluse täitmiseni.

5. Kliendi õigused

5.1. Õigus tutvuda enda andmetega. 
5.2. Õigus andmete parandamisele. 
5.3. Andmete ülekandmise õigus.
5.4. Õigus andmete kustutamisele. 
5.5. Õigus esitada vastuväiteid.
Plasto vastab Kliendi taotlustele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka. Plasto teavitab Klienti igast taolisest pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui Klient esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave võimaluse korral elektrooniliselt, kui Klient ei taotle teisiti. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6. Turvalisus

Plasto rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juhul kui Klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas Andmekaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume Kliendil võimalusel Plastot koheselt sellisest juhtumist teavitada.
6.1. Plasto töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, teeninduse tagamiseks (mh Kliendiseadmete hooldus) ning e-poe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Plasto võib kasutada Kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Klient isikuandmeid kolmandatele isikutele.
6.2. Plasto ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Kliendi eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui müügitingimustes on sätestatud selline õigus.

7. Kehtivus ja muudatused 

7.1. Andmekaitse tingimused on Klientidele kättesaadavad Plasto kodulehel.
7.2. Plastol on õigus Andmekaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest Plasto kodulehe kaudu. 

8. Kontaktandmed

Küsimusetega mis on seotud käesoleva Andmekaitse tingimustega, palume võtta ühendust e-posti aadressil info@plasto.ee .

Viimane Andmekaitse tingimuste uuendus on tehtud 06.13.2019